به گزارش گروه خبر خبرگزاریبرنا، «حسین ذوالفقاری»، دبیر شورای امنیت کشور، در مراسم معارفه استاندار فارس با بیان اینکه معرفیقریب به نیمی از استانداران کشور در بازه زمانی کوتاهی دنبال شد، گفت: پیشبینی حضور شخص وزیر کشور در این برنامهها، سبب طولانیشدن این روند میشد؛ بنابراین نمایندگانی از سوی ایشان در مراسم معارفه استانداران حضور یافتند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: اسماعیل تبادار استاندار سابق فارس با علم، تجربه، صبر و مدیریت، امور را با کمترین هزینه پیگیری میکرد.

ذوالفقاری همچنین از زحمات رحمانی در دوران سرپرستی استانداری فارس تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه در این دوران خلائی در استان وجود نداشت.

وی با اشاره به روند انتخاب و انتصاب استانداران عنوان کرد: وزارت کشور، در دوره جدید در انتخاب استانداران، اولویت را بر استفاده از نیروهای درونسازمانی قرار داده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در تبیین دلایل رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران، ادامه داد: یکی از آسیبهای مدیریت عالی وحتی مدیریت میانی این است که مدیران در بدنه سازمانها کار نکردهاند و اگرچه تلاش میکنند مسلط بر امور شوند اما فرصتهای زیادی را از دست میدهند.

وی با اشاره به رای اعتماد دولت به رحیمی به عنوان استاندار فارس گفت: رحیمی در بدنه وزارت کشور، مراتب پیشرفت را در حوزههای مختلف کارشناسی و مدیریتی طی کرده و تجارب لازم را کسب کرده است.

خبر جدید  واکنش قاسمی به جدیدترین ادعای رژیم صهیونیستی

معاون وزیر کشور افزود: حرکت پرشتاب در عرصههای اقتصادی و عمرانی، جزء اولویتهای اصلی است و برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی هم باید از عمران و اقتصاد قوی شروع کنیم.

ذوالفقاری با بیان اینکه رحیمی شناخت خوبی از استان دارد، تصریح کرد: استاندار جدید فارس علاوه بر بومیبودن و شناخت از استان، اهل تعامل و دارای روحیه مشورتپذیری و اهل تشخیص و تصمیمگیری است.

وی افزود: در مجموع، تشخیص وزارت کشور این است که رحیمی به دنبال کار است و امروز کشور، نیازمند کار و تلاش است.

دبیر شورای امنیت کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن فشارهای زیادی به کشور وارد میکند تا ثبات و آرامش کشور را به هم بزند و در همین راستا تحریکات زیادی را دنبال میکند تا هیجانات اجتماعی را در کشور دامن بزند. در این مسیر، ثقل کار هم بر مسائل اقتصادی قرار گرفته است.

ذوالفقاری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مردم از امنیت کشور رضایت دارند، اظهار کرد: حجم گستردهای از خارج کشور به دنبال این بودند که امروز ۱۷ دی تحرکاتی ایجاد کنند اما مردم ما هوشیار و آگاه هستند و بهرغم همه مشکلات و گرفتاریها میدانند که از به هم ریخته شدن ثبات و امنیت کشور، ایران و همه ایرانیان متضرر خواهند شد.

خبر جدید  دیدار قریب الوقوع روحانی و پوتین

نماینده وزیر کشور تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مردم معتقدند با فساد مبارزه میشود و اتفاقات اخیر را مثبت دانستهاند.

ذوالفقاری با بیان اینکه طراحیهای دشمن بر پایه ایجاد نارضایتی در مردم استوار است، گفت: اگر ما بخواهیم به صبر و فهم مردم پاسخ مثبت بدهیم باید در جهت ارتقای رضایتمندی حرکت کنیم. برای ارتقای رضایتمندی هم نیازمند روش و ابزار هستیم و به صرف تکرار و یادآوری آرمانها و اهداف به نتیجه نمیرسیم چرا که این آرمانها و اهداف در قانون اساسی و اسناد بالادستی ذکر شده است.

ذوالفقاری ادامه داد: چاره کار در پیجویی ابزارها و روشهای مؤثر برای ارتقای کارآمدی است که نتیجه مستقیم آن، افزایش رضایتمندی عمومی خواهد بود.

وی با طرح این پرسش که چرا علیرغم اینکه مدیران ما وقت و انرژی زیادی را صرف کار میکنند اما نتیجه دلخواه حاصل نمیشود،گفت: مردم انتظار دارند موانع کسب و کار برطرف شود و در بروکراسیهای اداری اسیر نشوند. مردم میخواهند خدماتی که به آنها ارائه میشود تسهیل شود. در نتیجه ما به عنوان مدیران، باید ببینیم چطور میتوانیم هزینهها را کاهش دهیم و چه کار کنیم که حضور ما در جلسات و همایشها اثربخش باشد.

خبر جدید  حادثه سکوی ۹ SPD خاموش شد

ذوالفقاری با بیان اینکه بخش زیادی از درآمدهای کشور صرف هزینههای جاری میشود، گفت: روشن است که باید هزینهها را کم کنیم و این مهم، صرفاً با بیان راهبرد و نظایر آن محقق نخواهد شد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه امروز نمیتوان با روندهای مبتنی بر بروکراسی تمرکزگرا، کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی را دنبال کرد، افزود: باید از این پیچیدگیهای بروکراتیک بکاهیم و در مقابل، دولت الکترونیک را به معنای واقعی حاکم کنیم. باید از مسیر تمرکزگرایی خارج شویم و در همه تشکیلات کشور به سمت تمرکززدایی پیش برویم.

ذوالفقاری همچنین با اشاره به ضرورت توجه به عرصههای مختلف مورد نظر یا نیاز مردم، بر اولویت سوقدادن جامعه به سمت کار و تلاش عمومی و پرهیز از درگیرکردن اذهان به هیجانات کاذب سیاسی تأکید کرد.