به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مقایسه اعتبارات هزینهای نهاد ریاست جمهوری سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (جدول پیوست) نشان میدهد، اعتبار هزینهای «نهاد ریاست جمهوری» 10 درصد رشد داشته که مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (۲۰ درصد ضریب حقوق) است.

اعتبار «مرکز امور حقوقی بینالملل – دعاوی حقوق بینالمللی» 18 درصد رشد داشته است که مربوط به پرداخت حق عضویتهای بینالمللی نهاد و همچنین پروندههای مربوط به شکایت ایران از ایالت متحده آمریکا در نقض عهدنامه مودت و سایر پروندههای حقوقی دولت و پرداخت حقالوکاله و حقالمشاوره حقوقدانان برجسته بینالمللی بوده که افزایش اعتبار این ردیف با توجه به افزایش تعداد پروندههای اقامه دعوی بینالمللی دولت و همچنین افزایش نرخ ارز است.

خبر جدید  سفرم به ایران به خاطر صلح و ثبات در منطقه بود

اعتبار «نهاد ریاست جمهوری- خدمات ضروری، اداری و اجرایی» 20 درصد رشد داشته است که به هزینههای اداری نهاد ریاست جمهوری و پرداخت هزینه سفرهای خارجی ریاست محترم جمهور و هیات همراه است که این افزایش باتوجه به افزایش نرخ ارز مربوط می شود.

اعتبار «نهاد ریاست جمهوری- هزینههای ضروری- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته و مبلغ اعتبار آن چند صد میلیارد نیست؛ بلکه ۷۰ میلیارد تومان است.

خبر جدید  همه در راستای وحدت گام بردارند

سازمان برنامه و بودجه در ادامه شفاف سازی لایحه بودجه، اعلام کرد: سایر اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشت؛ بلکه اعتبار «مرکز بررسیهای راهبردی» 48 درصد، «معاونت امور مجلس- راهبری امور مجلس» 14 درصد، «دفتر معاون اول رییس جمهوری- خدمات مشاوره» 50 درصد و «معاونت اجرایی رییس جمهوری» 100 درصد کاهش یافته است.

خبر جدید  بوسان مبادله تجاری خود را با ژاپن قطع کرد

افزایش مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری فقط هشت درصد بوده که مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و هزینههای ارزی برخی از ردیفهای هزینهای نهاد است.