عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه درصدی از برنامه توسعه کشور است، با اسناد بالادستی همخوانی ندارد. " />
کد خبر : 853
تاریخ انتشار : شنبه 5 ژانویه 2019 - 8:39
108 views

رقم یارانه‌های پنهان دولت در سند بودجه مشخص نیست

رقم یارانه‌های پنهان دولت در سند بودجه مشخص نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه درصدی از برنامه توسعه کشور است، با اسناد بالادستی همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه سال ۹۸ با اقتضائات تحریمی و با در نظر گرفتن شرایط کشور در سال آینده تدوین شد؛ به گفته نوبخت این سند مالیبا توجه به پيشبينیدرآمدها و نياز به انضباط بودجهایو كاهش هزينهها تنظيم شده و بر حمايت از معيشت مردم، ارائه خدمات ضروریاجتماعیاز جمله در زمينه امنيت، سلامت، آموزش و حفظ توليد و اشتغال و افزايش شفافيت تأکید دارد. این سند مالی به لحاظ حساسیت بالا علاوه بر دولت، در بسیاری از محافل علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد، از همینرو گفتگویی با محمد حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیترتیب دادیم تا اقتضائات بودجه و ایرادهای احتمالی آن را به بحث بگذاریم، آنچه در ادامه میخوانید حاصل این گفتگوست.

خبرگزاری آنا: به نظر شما لایحه مالی که دولت به مجلس آورده، مشخصاً شرایط مد نظر مقام معظم رهبری را داراست و توانسته گامی در جهت تحقق اسناد بالادستی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بردارد؟

حسننژاد: در لایحه بودجهای که برای تنظیم دخل و خرج سال آینده کشور به مجلس آمده مواردیدارد که متأسفانه کمتر به آن پرداخته میشود. ما وقتی چشممان به اعداد و ارقام در سند بودجه میخورد معمولاًیادمان میرود که بودجه اساساً چیست و چه فلسفه وجودی دارد؟

به نظرم بودجه از دو بعد قابل بررسی و تحلیل است، ابتدا اینکه سندی برای خرج و دخل یکسال کشور است؛ یعنی باید میان دخل و خرج تعادل داشته باشد و قواعد دخل و خرجدر آن رعایت شده باشد.قانون بودجه در نگاه دوم،یک بیستم از سند چشمانداز کشور است. این یعنی وقتی سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور را ترسیم میکنیم و اهداف چالشی برای آن در نظر میگیریم در اصل همین سند را چهار تقسیم کرده وبرنامه پنجساله برایش تدوین میکنیم. بعد هر برنامهتقسیم بر پنج میشود که این همان قانون بودجه است.

1بودجه سال ۹۸ گزارش شفافی از دخل و خرج کشور نیست

حال باید توجه کنیم بودجه سالانهای که تدوین شده،در راستای برنامههای توسعهای و اسناد بالادستی هست یاخیر؛ این موضوع فارغ از اعداد و ارقام،برشی از یک کیک است؛ باید کل کیک در نظر گرفته شود. این در حالی است که ما در همان نگاه اول در بودجهبندی مشکلداریم؛چرا که این بودجه اصلاًگزارش شفافی از دخل و خرج مملکت نیست؛ یعنی تمام دخل و خرج کشور را پوشش نمیدهد و همواره اعداد و ارقامی از مردم پنهان نگهداشته میشود.طبیعتاً هر عدد و رقمی هم که شفاف نشود، قابل نظارت نیست و اغلب مفاسد اقتصادی در همین جا اتفاق میافتد.

دوم اینکه دردنیا در بودجهنویسی روال بر این است که ابتدا دخل در نظر گرفته شدهو خرج بر اساس دخل تنظیم شود. ولی ما در ایران اول خرج را مینویسیم و مخارج صددرصدی را در نظر میگیریم و بعد برای آن دنبال دخل هستیم. حالا اگر مالیات، نفت و سهام و … جواب این خرجها را داد که هیچ، ولی اگر نداد، به راحتی پول قرض یا چاپ میکنیم. اگر چیزی ته این پول ماند، چند کار عمرانی هم کنارش انجام میدهیم که این به معنای خسران کامل است.

دولت ۳۴۰ هزار تومان حقوق میگیرد که ۶۰ هزار تومان کار کند

رابطه دولت با ملت در بودجهنویسیمانند صاحب فروشگاه با فروشنده است. یعنی اینکه شما فروشگاه دارید برای فروشگاهتان جنس خریدهاید، به فردیحقوق میدهید تا جنستان را بفروشد، یک ملت هم نفت و معدن و دیگرذخایر و سرمایههای خود رادر اختیار دولت میگذاردو به آنان حقوق میدهد تابرایش کار انجام دهند. در بودجهای که نوشته شده اینگونه است کهحدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و با آن ۶۰ هزار میلیارد آن کار عمرانی انجام میشود و ۳۴۰ هزار میلیارد دیگر همهزینه جاری و مصرفی دولت است؛یعنی دولت نفت ملت را گرفته، ۳۴۰ هزار تومان حقوق میگیرد که برای مردم ۶۰ هزار تومان کار انجام دهد!که آن کار را هم انجام نخواهد داد. این برای ملت کلاً خسارت است.

2بودجه ۹۸ با اسناد بالادستی همخوانی ندارد

در نگاه بعدی باید متوجه باشیم کهبودجه تدوین شده با اسناد بالادستی همخوانی دارد یا خیر؟ که باید گفت خیر؛بودجه تدوین شده هیچ ربطی به اسناد بالادستی کشور ندارد. یعنی ما نام سال را هر چه میخواهیم بگذاریم،بودجهای که نوشته شدهمستقل از برنامه پنجساله و سند چشمانداز کشور است. حال اسم سال «اقتصاد مقاومتی» یا سال بریزوبپاش، در بودجهنویسی برای دولتهیچ فرقینمیکند؛بودجه به یک روش نگارش خواهد شد.در جنگ اقتصادی باشیم یا رفاه اقتصادی بودجه ما به همین طریق نوشته میشود. روشمان هم اینگونه است کهحقوق و دستمزد سال گذشته را محاسبه و در ۲۰ درصد تورم ضرب میکنیم، امور رفاهی را هم حساب و کتاب میکنیمو برای آن درآمد میتراشیم و اصلاً نگاه نمیکنیم نام سال چیست و به این کاری نداریم که آیا اصل هشت درصد تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر.

رقم یارانههای پنهان دولت در بودجه مشخص نیست

اگر بخواهیم بودجه را واقعی ببینیم رقم اصلی آن ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیست؛ بلکه ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است چرا که ۹۰۰ هزار میلیارد تومانش یارانه پنهان است که اصلاً در بودجه نیامده است و اینیعنی دو سوم تولیدنفت کشور. برای مثالما چهارونیم میلیون بشکه نفت تولید میکنیم، اما یک و نیم میلیون بشکه آن را در بودجه وارد کردهایمو معلوم نیست سه میلیون مابقی کجاست!نه دخل آن مشخص است و نه خرجش.ما چه نفت خود را به شرکتبریتیش پترولیوم بفروشیم یا پالایشگاه تبریز باید مشخص باشد چه مقدار نفت میفروشیم و چه مقدار فرآورده میگیریم و این پول را کجا خرج میکنیم.آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت با مصارفی که از پول نفتداریم،سربهسر است که عدد آن در حساب و کتابها آورده نمیشود؟ یعنی هر روز نقطه سربهسری مصرف بنزین خود را از پالایشگاه تحویل میگیریم؟اینها باید مشخص و شفاف باشد.

خبر جدید  ظلم ستمشاهی محرکه‌ای برای کنار زدن رژیم

3در ایرانمیانگین مصرف روزانه بنزین ۹۰ میلیون لیتر است و با احتساب قاچاق،۸۳ میلیون لیتر هم مصرف گازوئیل داریم، نفت سفید را هم ۱۰ میلیون لیتر در نظر میگیریم اینها همه روی هم میشود ۱۸۳ میلیون لیتر مصرف سوخت در کشور. از طرف دیگر گفته میشود چهارونیم میلیون بشکه نفت در کشور تولید میشود کهیکونیم میلیون بشکه آن را در بودجه لحاظ شده و مشخص نیست سه میلیون بشکه دیگرچه سرنوشتی دارد.

خبرگزاری آنا: شما از آمار و ارقام مخفیحاملهای انرژی که در سندبودجه ذکر نشدهصحبت میفرمایید، با توجه به اینکه مجلس جایگاه نظارتی، وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چیست؟

حسننژاد: وقتی سند بودجه به مجلس میآید دو حالت پیش روی نمایندگان است؛ اینکه کلیات بودجه را رد کنندیا تأیید. این بلایی است که هر سالدر زمان تصویب بودجه سر مجلس میآید، احکام دائمییکبار برای همیشه باید در بودجهنویسیتثبیت شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای اینکه دائماً برسر ردیفهای بودجه بحث کنند، وارد اعداد و ارقام شوند؛البتهرئیس مجلس به شدت پیگیر حل شدن این مشکل در روند بودجهنویسی بود که متأسفانه تاکنون حل نشده است؛ بنابراین نمایندگان مشمول تبصرههای بودجه میشوند واین یعنیگشتوگذار و گیج شدن میان تبصرههای سند بودجهو روز آخر هم میگویند ارقام را جمع زدیم به فلان رقم رسیدیم و کار تمام میشود. بنابراین نمایندگان مجلساصلاً به اعداد بودجه کاری ندارند!

4یارانههای پنهان دولت کجا مصرف میشود؟

به گفته دولت روزانه حدود ۱۸۰ میلیون لیتر بنزینو گازوئیل در کشور مصرف میشود؛در حالی که قیمت فرآوردههای نفتی فوب عمدهفروشی در خلیج فارس پنج هزار تومان است. یعنی در کشور ما ۹۰۰ میلیارد تومان بنزین و گازوئیل مصرف میشود و این رقم در ۳۶۵ روزهای سال که ضرب شود عددی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان سالانه است؛ این بنزین و گازوئیل به صورت میانگین با قیمت ۷۰۰ تومان توسط دولت به مردم فروخته میشود که این رقم در کل سال ۴۶ هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت در سال ۲۸۴ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین به مردم میدهد، در حالیکه کل یارانه دریافتی مردم به صورت آشکارا۴۵ هزار تومان است و ۲۸۴ هزار میلیارد دیگر یارانه پنهان استکه به حاملهای انرژی تعلق گرفته و باید دید چه کسانی این یارانه پنهان را دریافت میکنند. اگر بخواهیم این موضوع را شفاف کنیم اینگونه میشود که بهطور مثال فردی سه ماشین دارد که برای هر ماشین ماهی ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف میکند، با توجه به اینکه بهای تمام شده بنزین برای دولت پنج هزار تومان است و فرد دارنده خودرو این بنزین را هزار تومان خریداری کرده، یعنی چهار هزار تومان برای هر لیتر بنزین و طبیعتاً در ماه ۶۰۰ هزار تومان، یارانه پنهان بنزین برای این فرد در نظر گرفته شده است و اگر همین فرد پنج سر خانوار هم داشته باشد،ماهانه ۲۵۰ هزار تومان هم یارانه نقدی دریافت میکند که روی هم ۸۵۰ هزار تومان میشود، حال اگر این پنج نفر را از اعضای خانوادهای در نظر بگیریم که ماشین ندارند، متوجه میشویم که فقط همان ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی را دریافت کردهاندو این یعنی خانوادهای که ماشین دارد، سه برابر خانوادهای که ماشین ندارد، از دولت یارانه میگیرد.

5مقایسه سرانه مصرف بنزین در ترکیه و ایران

سرانه خودرودر کشور ترکیه از ایران بالاتر است و ۸۰ میلیون هم جمعیت دارد.اما این کشور با این سرانه خودرو روزانه فقط ۸ میلیون لیتر مصرف بنزین دارد. چین هم با یک میلیارد نفر جمعیت،۱۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین دارد؛ یعنی در دنیا نرم سرانه مصرف ماهانه بنزین بر اساس جمعیت سه لیتر است.اما در ایران ۴۰ لیتر!برهمین اساس پیشنهادیدر کمیسیون اقتصادی داشتم که به هر ایرانی۱۰ لیتر بنزین رایگان بدهیم کهماهانه ۸۰۰ میلیون لیتر میشود واین رقموقتی در پنج هزار تومان قیمت بنزین فوب خلیج فارس ضربشود در سال۴۸ هزار تومان میشود؛ یعنی دولت به جای اینکه ۲۸۴ هزار تومان یارانه بنزین بدهد میتواند۴۸ هزار تومان بدهدو اتفاقی که میافتد این است که خانوارهای پرجمعیت پول بیشتری نصیبشان میشودو خانوادههای متمول که بنزین بیشتری هم مصرف میکنند،مازاد مصرف بنزین خود را از جیب خود میپردازند، نه از جیب دولت. خانوادههایی هم که خودرو ندارند، یا سهمیه بنزین ماهانه خود را به افرادی کهمصرف بیشتری دارند میفروشند و یا دولت همان مقدار بنزین را از آنان خریداری میکند و مابهازایپولش رامیدهد.

با توجه به اینکه هر خط مترو برای راهاندازی نیازمند هزار میلیارد تومان است، دولت میتواند با این ۱۵۰ میلیاردتومان صرفهجویی میتواند۱۵۰ خط مترو راهاندازی و یا کل ناوگان حمل و نقل را بازسازی کند. اما متأسفانه گیر کار اینجاست که دوست نداریم برای مردم کار کنیم؛ چرا که نگاهمان پوپولیستی است.

قاچاق روزانه ۲۲ میلیون لیتر بنزین در کشور

متأسفانه روزانه ۲۲ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق میشود که این رقم در محاسبه با بنزین لیتر پنج هزارتومانکه دولت برایش هزینه میکند، در سال ۴۰ هزار میلیارد تومان استکه از اموال ملتبه جیب قاچاقچیان سوخت رفته در حالیکهکل بودجه عمرانی کشور ۳۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. این یعنی چند قاچاقچی سوخت به اندازه کل بودجه کشور از قاچاق در ایران منتفع شدهاند.

خبر جدید  پیام تسلیت دکتر ولایتی در پی سانحه سقوط هواپیمای ۷۰۷ ارتش

9خبرگزاری آنا: دولت در بودجه سال ۹۸ برای کالاهای اساسی هم یارانه در نظر گرفته نظر شما دراینباره چیست؟

حسننژاد: دولت طبق قانون قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان مشخص کرد و براساس آن ۱۴ میلیارد تومانبرای کالای اساسی تخصیص داد. در حالیکه قیمت واقعی دلار در بازار ۱۰ هزار تومان است که مابهالتفاوت آن با دلار دولتی ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میشود؛یعنی دولت یک یارانه هم اینجا برای مردم در نظر گرفته است.حال سؤال اینجاست که تاکنونکدام کالای اساسی با دلار مرجع دست مردم رسیده است؟ یکی دیگر از پیشنهادهایمن برای یارانه این بود که کالاهای یارانهای رابازرگان دولتی وارد و خودشان هم این کالا رادر تعاونیها توزیع کنند تا دست دلالان کوتاه شود.شما ببینید چقدر افراد در ایام بهمریختگی ارزی، دلار را با قیمت دولتی گرفتند و کالای خود را آزاد فروختند؟ بنابراین اگر دولت از همان ابتدا بهجای تخصیص یارانه به کالاها،مبلغ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان را به خود مردم میداد، یعنی هر ایرانی یک میلیون تومان که مردم میرفتند کالای مصرفی خود را در بازار خریداری میکردند، لذااینجا همان مکانهای فسادزاست که شفاف نیست.

خبرگزاری آنا: با توجه به اینکه سه چهارم بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات که عملاً نظارتی روی آنان نیست، چرا این موضوع در مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشود؟

حسننژاد: طبق آماری که خود دولت میدهد رقم کل بودجه ۲هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۹۰۰ هزار میلیارد تومانش یارانه پنهان است که اصلاً بیان نشده، ۱۷۰۰ هزار میلیارد در بودجه عنوان شده است. یعنی تقریباً دو سوم درآمدهای دولت در بودجه آمده و یک سوم آنشفاف نیست که سه چهارم از این دو سوم سهم شرکتهای دولتی و یک چهارم آن بودجه عمومی است. پس مجلس شورای اسلامی یک چهارم بودجه کل کشور را بررسی میکند. از این مقدار بودجهای که مجلس بررسی میکند، یک سوم هم سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است که بررسی نمیشود. یعنی عملاً مجلس۶۰ درصد بودجه را بررسی میکندو مابقی موارد اجتنابناپذیر است کهامکان دخل و تصرف در آن نیست.

نمایندگان مجلس وقتی به حوزه انتخابیه باز میگردند،مردم در آن حوزه انتخابیه نگاه میکنند ببینند نماینده از بودجه چه اعتباری برایشان آورده است برای تأمینآب و برق و جاده و … اینها همگی در همان ۶۰ درصد بودجه وجود دارد، بنابراین به دلیل اینکه کسی اعداد دیگر بودجه را از نماینده مطالبه نمیکند، اهمیتی به آن داده نمیشود و همینجاست که نماینده شهرستانی میشود و دغدغه ملی ندارد این تفکر محلی از همینجا نشأت میگیرد.

10خبرگزاری آنا: افزایش منابع درآمدی ناشیدر این سالها که عددش هم قابل توجه است، در حالی صورت گرفته که عدد یارانه ثابت است،در حوزه هدفمندی چه اتفاقی می افتد؟

حسننژاد: حوزه هدفمندی از همان ابتدا یک جمله شرطی داشت. یعنی دو معادله باید برای یک نتیجهگیری رعایت میشد. هدفمندی قانونش این بود که عدهای متمول از برق و گاز و آب و بنزین مفت مملکت استفاده میکنند و عده دیگری که محتاج هستند و از بضاعت و قناعت برخوردار نیستند از این سوبسیدها بهرهکمتری دارند. برای مثالفلان روستا که برای روشنایی فقط یک چراغ روشن میکند، برق ندارد؛اما فلان فرد پولدار در تهران زمستان هر روز استخر خانهاشرا با برق رایگان داغ نگه میدارد. ما باید برای اینکه چنین بیعدالتی از بین برودهمه قیمتها را واقعی میکردیم و پولی که از طریق واقعیسازی قیمتها کسب میکنیم را اینگونه تقسیم کنیم که۵۰ درصد آن برای مردم و ۵۰درصد دیگر برای حوزه سلامت و دولت باشد. اماما ۵۰ درصد اول را اصلاً اجرا نکردهو قیمت حاملهای انرژی را به قیمتهای جهانی نزدیک نکردیم؛ بنابراین با نگاه پوپولیستی دولت ۶ سال است که یک ریال هم به قیمت بنزین اضافه نشده است.بعد مردم را گول میزنند و میگویند ۳۰ درصد یارانهبگیران را حذف میکنیم؛چه کسی اجازه داده که یارانهبگیران را حذف کنیم، قرار در هدفمندی یارانهها این بود که همه به یک اندازه از مزایای آن استفاده کنند نه اینکه یک عده را حذف کنیم! این پول برای مردم از شیر مادر هم حلالتر است.همه ما در این کشور از نفت و گاز سهم داریم.

خبرگزاری آنا: درآمدهای هدفمندی اکنون چقدر است؟

حسننژاد:اکنون درآمدهای هدفمندی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان است که ۴۵ هزار میلیارد آن را به بخش باز توزیع دادند و هفتهزار میلیارد آن به بخش بهزیستی و کمیته امداد تعلق گرفت و ۶ هزار میلیارد را به حوزه بهداشت و سلامت تخصیص دادند؛ پنج هزار میلیارد را هم برای وامهای کمبهره و اشتغالزایی تخصیص گرفت. افزایش میزان درآمدهای هدفمندی همان افزایش قیمت بنزین است که در این ۶ سال موضوع خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است و همان تفکر پوپولیستی که نگذاشت قیمت بنزین واقعی شود، باعث شد درآمدهای هدفمندی هم افزایش پیدا نکند ، بنابراینچیزی هم گیر مردم نیامد.

11خبرگزاری آنا: اوراق بهادار و مشارکتی نوعی بودجه کاذب شناخته میشود که دولت از آن بهرهمیگیرد این موضوع در بودجه ۹۸چگونه در نظر گرفته شده است؟

حسن نژاد:روش این است که مخارج و هزینههای امور جاری وعمرانی کشور از محل درآمدهای نفت،مالیات و عوارض بهدست میآید اگر این رقم کفاف داد که مشکل نداریم، اضافه هم بود بدهیهای سال قبل را با آن تسویه میکنیم، اما اگر کفاف نداد و کم داشتیم، مجبوریم اوراق بهادار منتشر کنیم تا تعادل بودجه حفظ شود.

خبر جدید  رئيس‌جمهور ایران به راحتی در عراق حضور پيدا می‌كند اما ترامپ نه

وضعیت بدهیهای دولت در سال آینده

در بودجه ۹۸ هم۶۰ هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه داریم و ۲۵ هزار بازخرید اسناد خزانه اسلامی؛یعنی بدهی که سررسید شده است به این معنا که امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد بدهی جدید داریم وطبق محاسبات دولت در سال جدید نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

دولت طبق قانون نباید با بدهی وارد سال جدید شود، اما وقتی خرج و دخلدولت از لحاظ زمانبندی مطابقت ندارد ناچاربه انتشار اسناد است. البته انتشاراوراق مشارکت تعریف دارد به این معنا که بایدپروژه سودآوری را راهاندازی می کرد تا از محل درآمدهای آن بدهیهای خود را پرداخت کند؛ اما اسنادی که اکنون منتشر میشود اوراق مشارکت نیست این اوراق به جای پرداخت بدهی است، یعنی اوراقی کهدرازای دستمزدبه پیمانکار داده شده، به بازر میرود و فروخته میشود و از این طریق مدتی به دولت مهلت تنفس میدهد، اما در صورت عدم تسویه دو سال بعد دوباره همین بدهیگریبانگیر دولت است و باید تسویه کند، بنابراین انتشار اسناد مشارکت برای طرحهای عمرانی کاری زیانده است.

خبرگزاری آنا: چرا پروژههای عمرانی زیانده میشود؟

حسننژاد: مشکل ما این است که اول خرج میتراشیم و بعد برایش دنبال دخل میگردیم. بعد هماینکه زمانبندی پروژهها از همان اول رعایت نمیشود. زمان تحویل یک پروژه ماکسیمم دو سال است و بیشتر از آن قطعاً پروژه زیانده خواهد بود. ما هزینه جادهای را هزار میلیارد تومان برآورد کردهبعد برای آندو میلیارد تومان ردیف تعریف میکنیم و مهلت هم نمیدهیم.این اشتباه است.

وقتی پول طرح سر موعد پرداخت نشود،هزینه تعدیل پروژه از مبلغخود پروژه بالاتر میزند؛ لذا مشکل در اصل سیاستی استکه بیحساب و کتاب به شرکتهای پیمانکاری گرید میدهد. شما اگر توجه کنید، اغلب کسانی که شرکتهای پیمانکاری دارند خودشان در دولت بودهاند و برهمین اساس هم برای خودشان از وزارتخانههایی مانند راه و شهرسازیو…پروژه گرفتهاند وچون تخصص لازم را ندارند کار ۱۰ هزارتومانی را ۱۵ هزار تومان انجام میدهند اینگونه است که هم خودشان ورشکست میشوندو هم طرح عمرانی را میخوابانند. لذا هر پروژه راهسازی میبینیدخودش یا فرزندشدر حوزه زیرساخت بودهاند.

خبرگزاری آنا: مجلس شورای اسلامی چگونه بر این موارد نظارت میکند؟

حسننژاد:ابتدا باید مشخص شود نظارت مجلس به چه معناست؟ ۳۰۰ نماینده را وسط گذاشتیم با ۸۰ میلیون جمعیت و همه چیز را هم از این ۳۰۰ نفر مطالبه میکنیم. مردم حتی گاهی توقع دارند نمایندگان با مسئولیت نظارت دزدها را هم بگیرند! بنابراین مرغ هم گران میشود میگویند نماینده چه میکند؟ چرا همه چیز را از نماینده میخواهیم وقتیچنین مواردی در وظایف نمایندگی تعریف نشده است؟ بنابراین دیده میشود در مطبوعات مسئول اجرایی حال ندارد کار کند، به جایش مجلس و نمایندگان را میزنند و کسانی هم که به نفعشان است آب را گلآلود میکنند و ماهی میگیرند و پشت این مسائل پنهان میشوند. بنابراین زدن مجلس مُد شده است، دولت کار نمیکند مجلس را میزنند مجلس که نباید بازار را تنظیم کند، این وظیفه دولت است، مجلس باید مرغ و پوشک بچه وارد کند؟!

وظیفه قانونی مجلس نظارت از طریقتذکر،سؤال و استیضاحاست

یک نماینده بدون هماهنگی وارد سازمانی میشود چه برسرش میآورند؟ انتظار دارند نماینده مچ هر متخلفی را بگیرد، لذا قانون برای مجلس نظارت را از طریق تذکر، سؤال و استیضاح تعیین کرده است نه نظارت عمومی که وظیفه اصلی دولت است.

خبرگزاری آنا: صندوق ذخیره ارزی با هدف کم شدن وابستگی به نفت تأسیس شد، اما دولت با بهانهای مختلف از آن برداشت میکند، نظارت مجلس برعملکرددولت در این حوزه چگونه است؟

حسن نژاد: صندوق توسعه ملی با این هدف تأسیس شد که هرسال مبلغی به آن اضافه شود.دولت دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت میفروخت و۳۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی میرفت و ۱۵ درصد هم سهم شرکت نفت بود با ۵۵ درصد مابقی هم خود دولتاداره میشد. اکنون کل فروش نفت کشور یک میلیون و نیم بشکه برآورد شده است که در شرایط کنونی امکان تحقق پول آن هم مشخص نیست.لذا وقتی فروش نفت یک سوم شده و در جنگ اقتصادی قرار داریم، نمیتوانیم حساب زیادی روی ذخیره برای نسل آینده باز کنیم.

صندوق مکانیزه فروش از راههای ایجاد شفافیت در کشور است

کشور نیاز به شفافسازی دارد و در همین راستا اجرای صندوق مکانیزه فروش باید در کشور جدی گرفته شود. شما در تمام دنیا اگر یک آدامس هم خریداری کنید، این خرید شما ثبت میشود. باید باور داشته باشیم این اطلاعات برای اخذ مالیات نیست که از آن فرار کنیم. این شفافیت برای آن است که بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم. ما اینهمه سرباز را در مرزها بهکار گرفتهایم تا جلوی قاچاق را بگیریم یکبار هم بیاییم در مغازهها دنبال قاچاق باشیم که راهکار آن بهرهمندی از صندوق مکانیزه فروش است که همهچیز را ثبت میکند؛ بنابراینهرکالایی فاکتور خرید نداشته باشد قاچاق محسوب میشود. هر کجای دنیا بخواهند گوشی هزار دلاری را ۱۰۰ دلار بفروشند، کسی قبول نمیکند چون جنسی که فاکتور نداشته باشد دزدی و قاچاق محسوب میشود و دردسرهای خاص خود را دارد. البته با استفاده از صندوق مکانیزه فروش همه دیتاها دست سازمان مالیات کشور قرار میگیرد، اطلاعات شهرداریها، اسناد املاک و داراییها، حساب بانکی و … بنابراین کسی نخواهد توانستبگوید نمیتوانم مالیات پرداخت کنم. چون اطلاعات مالی افراد روشن است و فرار مالیاتی ممکن نیست.

انتهای پیام/۴۰۳۴


منبع :: http://ana.ir

خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.