کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ در هفته گذشته مصوباتی داشت که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید. " />
کد خبر : 1996
تاریخ انتشار : شنبه 19 ژانویه 2019 - 8:31
110 views

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته‌ای که گذشت

مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته‌ای که گذشت

کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ در هفته گذشته مصوباتی داشت که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور ۱۳۹۸ از شنبه -۲۲دی- در دو نوبت صبح و عصر بررسی لایحه بودجه را آغاز کردند تا طی ۱۵ روز بودجه سنواتی کشور را به برای تصویب به صحن علنی مجلس برسانند.

اعضای کمیسیون تلفیق در دومین جلسه خود -۲۳دی-کلیات لایحه بودجه از مجموع ۴۰ نماینده حاضر در کمیسیون تلفیقبا ۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب کردند.

دولت در بودجهای که کمیسیون تلفیقدر دست بررسی است، دو سقف را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است؛ سقف اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و پیشبینی برخی ارقام که در صورت محقق شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم اضافه شود و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان شود.

کمیسیون تلفیق بودجه مطابقآییننامه داخلی، ابتدا منابع درآمدی بودجه را بررسی و تصویب کرد و اعضا سپس بعد از مشخص شدن منابع درآمدی، مباحث هزینهای و سیاستهای اجرایی بودجه را بررسی میکنند. برهمین اساسدر تبصره یک، موضوع درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن مشخص و مقرر شد تا۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی، ۱۴,۵ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد از خالص صادرات گاز به حساب شرکت ملی گاز ایران و ۳ درصد از درآمد نفتی براساس حکم قانون برای مناطق نفتخیز و محروم هزینه و مابقی در حساب خزانه برای تأمین هزینههای دیگر واریز شود.

نمایندگان در کمیسیون تلفیق همچنین درآمدهای حاصل از صادرات نفت را هم تعیین تکلیف و مقرر کردند که۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت ایران جهت تأمین قیر رایگان تخصیص پیدا کند.

همچنین مقرر شد ماهانه علاوه بر میزان صادرات نفتحداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دومیلیون بشکه نفت خام سنگین و دومیلیون بشکه میعانات گازی با امکان تسویه صد درصد ریالی در رینگ بینالمللی بورس انرژی به فروش برسد.

در تبصره دو هم که به موضوع واگذاریها میپردازد،مواردی از شرکتها و داراییهای دولتی که واگذار میشوند، براساس احکام سیاستهای کلی اصل ۴۴ و واگذاریها که مقام معظم رهبری تبیین کردهاند و تبدیل به قانون شده است، در همان حوزه هزینه شود. بنابراینشرکتی که در لیست واگذاریها قرار میگیرد، تا زمان واگذاری به دلیل اینکه در لیست قرار گرفته، شرکت خصوصی تلقی میشود، اما باید تا زمان واگذاری از نظر واریز یکدوازدهم سود سهام مانند شرکتهای دولتی عمل کند.

خبر جدید  امیر سرتیپ ایرج سپهر به هم‌رزمان شهیدش پیوست

در تبصره سه که با موضوع تأمین مالی پروژهها نفتی مطرح بود، کمیسیون تلفیقبه دولت اجازه داد علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی را انجام دهد. همچنین در بنددیگر مقرر شد،پنج میلیارد دلار از این ۳۰ میلیارد دلار، برای اخذ وام از دولت روسیه واجرای پروژههای عمرانی تخصیص یابد.

کمیسیون تلفیقبودجه در مصوبهایدولت را مکلف کرد در سال ۹۸ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند.

کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد،برای تکمیل طرح گسترشاطراف دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ۱۰ هزار میلیارد ریالاوراق مالیه اسلامی تعلق گیرد. این اوراق از طریق واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهر تهران به دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تخصیص خواهد یافت.

مصوبه دیگری که در کمیسیون تلفیق به نتیجه رسید این بود که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی صادر میشود مکلفند در چارچوب آییننامه تبصره سه ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

شرکتهای دولتی در مصوبه کمیسیون تلفیق اجازه پیدا کردندتا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالیه اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند. همچنینبرای پرداخت بدهیهای دولتتاسقف ۲۹۰ هزار میلیارد ریال میتواند اوراق مالی اسلامی منتشر و بدهیهای خود را تسویه کند.

نمایندگان در کمیسیون تلفیق شهرداریهای کل کشور و سازمانهای وابسته را هم مجاز کردندبا تأیید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق با تضمین اصل و سود توسط خود شهرداریها منتشر کنند.

خبر جدید  لاریجانی و جمعی از نمایندگان از ناطق نوری عیادت کردند

همچنین به دولت اجازه داده شدتا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و سررسید تا سه سال منتشر کند. همچنین تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه جهت بدهی قطعی دولت به افراد حقیقی و حقوقی و مطالبات آنها تهاتر کند. همچنینکمیسیون تلفیق به دولت مجوز داد برای استمرار پرداخت خزانهداری کل کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید کمتر از یکسال منتشر کند.

دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق مجاز است برای سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گازبا تصویب شورای اقتصاد اوراق مالی اسلامی با اولویت میادین مشترک وزارت نفت به صورت ریالی یا ارزی در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال اسناد منتشر کند. وزارت نفت هم میتواند با تصویب دولت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط تا سقف سهمیلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی یا ارزی منتشر کند. البتهآن چه دولت میتواند از این اوراق در سال ۹۸ استفاده کند، باید حداکثر معادل رقمی باشد که در برنامه ششم پیشبینی شده است.

اعضای کمیسیون تلفیق دولت را مجاز کردند تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری از این طرق تسویه کند برای اینکهبار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری کم شود، کمیسیون تصویب کرد دولت بتواند از طریق حقالامتیاز و حقوق مالکانه و همچنین تأمین خوراک انرژی در واحدهای تولیدی این سازمانها که در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کردند و همچنین از طریق واگذاری پروژهها و طرحهای عمرانی در دست اجرای دولتو واگذاری خانههای سازمانی که براساس قوانین دولت باید آنها را به فروش برساند بدهی خود را کاهش داده و تسویه کند.

کمیسیون مقرر کردتا ۲۰۰ میلیارد ریال از بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی اعم از تعاونی یا خصوصی از محل تحویل نفت خام به این اشخاص با قیمت بورس انرژی تسویه شود ودر مصوبه دیگری برای کمک به فضاهای آموزشی مقرر شد که ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی به سازمان نوسازی مدارس تخصیص یابد.

خبر جدید  فراخوان حزب مؤتلفه اسلامی جهت شرکت در راهپیمایی روز جمعه

طی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیقدر ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت شود که این علاوه بر نرخ آب بهای مصرفی است، علاوه برایناز هر واحد مسکونی شهری در ازای گاز دوهزار ریال و در ازای برق هزار ریال دریافت خواهد شدو برای واحدهای تجاری اعم ازگاز یا برق ۱۰ هزار ریال دریافت میشود.با این منابع پولی، این واحدها در برابر آتشسوزی و خطرات مشابهبیمه میشوند که این ارقام برای روستا ۵۰ درصد ارقام شهری خواهد بود.

در مصوبه دیگر کمیسیون مقرر شد سازمان امور مالیاتیاز فروش کالاهایی که مصرف آنها موجب پسماند مخرب در محیط زیست میشود عوارضی دریافت کند که میزان عوارض توسط دولت تعیین میشود.

وزارت نیرو نیز موظف شد جهت تأمین منابع مالی برای توسعه صنعت هستهایفناوریهای نوین کوانتومی و گداخت هستهای،۲۰ درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دادهو تا ۱۲ هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص دهد.

کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگر به دولت اجازه داددر بازارچههای مرزی کشور بنزین را با نرخ ترجیحی ارائه کند.

کمیسیون تلفیق درباره مراکز درمانی هم مصوبهای داشت که طی آن تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار صادر میکنند، ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را بابت علیالحساب مالیات آن پزشک مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی پزشک واریز کنند.

به گزارش آنا، طبق ماده ۴۱ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه۴۵ نفر از نمایندگان هستند که پیشنهادهای رسیده از کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره بودجه سال ۹۸ را بررسی و برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده میکنند.

انتهای پیام/۴۰۳۴


منبع :: http://ana.ir

خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.