کد خبر : 12536
تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 ژوئن 2019 - 16:35
122 views

میزگرد‌ــ‌۲| امانی: وضعیت «ایران» و «مصر» مثالی از دو رویکرد متفاوت در برابر آمریکا است

میزگرد‌ــ‌۲| امانی: وضعیت «ایران» و «مصر» مثالی از دو رویکرد متفاوت در برابر آمریکا است

رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر در میزگرد تسنیم به تفاوت‌ها و نتایج رویکرد دو کشور ایران و مصر در برابر آمریکا پرداخت.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال در حرم مطهر امام خمینی(ره)، با اشاره به ویژگیهای مکتب امام راحل،«پایهگذاری فکر مقاومت»، «حرکت مقتدرانه و هوشمندانه در این راه» و «گمنکردن هدف» را درس و یادگار بزرگ امام خمینی(ره) دانستند.

آیتالله خامنهای در این سخنرانی بخشی از نظریه مقاومت را تشریح کردند وشکستهای آمریکا در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین را نمود اقتدار جبهه مقاومت دانسته فرمودند: ارزیابی صحیح از جبهه مقاومت نشان میدهد که این جبهه امروز در منطقه و حتی در مراکزی فراتر از منطقه، در منسجمترین وضعیت خود، قرار دارد و این یک واقعیتی است که باید در محاسبات لحاظ شود.

رهبر انقلاب در این سخنرانی در مقایسه سازش و مقاومت، فرمودند که مقاومت و ایستادگی هزینه دارد، اما هزینه تسلیم شدن بهمراتب بیشتر از هزینه مقاومت است. ایشانیک نمونه از هزینه بالای تسلیم بودن در برابر زورگویان را رژیم پهلوی برشمردند که با وجود همه کوتاهآمدنها و امتیازاتی که به آمریکا میداد، تحقیر هم میشد.

درراستای بیانات اخیر مقام معظم رهبری، میزگرد «نظریه مقاومت و تأثیر آن در تحولات داخلی و بینالمللی» دوشنبه ۲۰ خرداد با حضور مجتبی امانی دیپلمات و رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر و هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل بینالملل در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

متن زیر مشروح صحبتهای مجتبی امانی در میزگرد تسنیم است:

رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر، در پاسخ به این پرسش که چرا از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، هزینه سازش بیشتر از تسلیم شدن است، اظهار داشت:طرف مقابل که ما از تعبیر دشمن برای او استفاده میکنیم، هیچگاه با این عنوان که "تسلیم شوید" وارد نمیشود بلکه شما را آهستهآهسته بهسمت گزینههایی میبرد که مجبور شوید گزینه منتهی به تسلیمرا انتخاب کنید. اینها یک راه و روشی بوده که در برابر ایران بسیار آزمودند تا یک دوگانه یا چندگانههایی ایجاد کنند که با تهدید کردن یا بستن پنجرههایی شما را بهسمتی هدایت کنند که در نهایت به مقصود خود برسند.

طرف مقابل که ما از تعبیر دشمن برای او استفاده میکنیم، هیچگاه با این عنوان که تسلیم شوید وارد مقوله نمیشود بلکه شما را آهستهآهسته به سمت گزینههایی میبرد که شما مجبور شوید گزینه منتهی به تسلیمرا انتخاب کنید. اینها یک راه و روشی بوده که در برابر ایران بسیار آزمودند تا یک دوگانه یا چندگانههایی ایجاد کنند

وی افزود: ما مشاهده میکنیم آخرین تاکتیکی که اینها بکار بردند بحث جنگ_مذاکره بود یعنی دوگانهای ایجاد کردند که یا مذاکره کنید یا جنگ خواهد شد. به گونهای که به طور طبیعی اگر هر ملتی را در برابر این دو گزینه قرار بدهند، غالب مردم میگویند جنگ بد است و مذاکره خوب است. در صورتی که راههای بسیار زیادی بین این دو گزینه جنگ و مذاکره وجود دارد ولی آنچنان با ابزارهای تبلیغاتی و رسانهای و جنگ روانیعمل میکنند که شما را به سمت مذاکره و از مذاکره به تسلیم بکشانندو مجبور شوید که بین گزینه بد و بدتر، گزینه بظاهر بد را انتخاب کنید.

** تیم ترامپ و آمریکاییها قدرت جنگیدن با ایران ندارند

امانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مدتها قبل هر دو گزینه را رد کردند که "جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد"، خاطرنشان کرد:این یعنی بروید کاری کنید که جنگ نشود و مذاکره هم نکنید و به دنبال گزینههای دیگر و تحمیل آن به طرف مقابل باشید یعنی همانطور که آنها دوگانه برای ما قرار دادند، ما هم باید به این سمت برویم که خواسته خودمان را به آنها تحمیل کنیم و آنها را مجبور کنیم خواسته جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند. درباره اینکه جنگ نمیشود کاملا مشخص است که تیم ترامپ و اصولا آمریکاییها قدرت جنگیدنبه دلایل مختلف ندارند.مشاهده میکنیم بعد از تحولاتی که در منطقه رخ داد،نشان داد که اگر قرار است منطقه بهم بریزد، سراسر منطقه بههم خواهد ریخت.آمریکاییها که یک ژست جنگی گرفتند و به سرعت از این ژست تغییر جهت دادند و الان روی بحث مذاکره تمرکز زیادی کردند و رفتوآمدهای سیاسی که در حال انجام است و قرار است انجام شود در این چارچوب است که سعی کنند گزینه مذاکره را به تنور داغ این روزهابچسبانند.

خبر جدید  پاسخ دوم سلیمی‌نمین به محسن امین‌زاده| «نه» به تحریف حقیقت

** گزینه مذاکره با آمریکا هم بلافایده و هم عبث است

این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: راه حلی که وجود دارد مقاومت است. مقاومت یعنی اینکه شما با ابزارهایتانکاری کنید که دشمن شما روی گزینههایی که میخواهد به شما تحمیل کند مجبور به تغییر تاکتیک شود و به اعتقاد من چیزی که الان رخ داده و در حال رخ دادناست، این است که گزینه مذاکره که آمریکاییها میخواهند دنبال کنند هم بلافایده و هم از نظر ملت ایران کار عبثی است چراکه تجربهای که در مذاکره با آمریکاییها داریم، ذیقیمت است و نظام باید از آن استفاده کند. دولتی که رأی مردم را داشته با استدلالها و در رأس آنها اینکه ما کشور را با وجود تحریمها نمیتوانیم اداره کنیم، گزینه مذاکره را انتخاب کرد که از طریق آن بتواند تحریمها را رفع کند.

راه حلی که وجود دارد مقاومت است. مقاومت یعنی اینکه شما با ابزارهایتانکاری کنید که دشمن شما روی گزینههایی که میخواهد به شما تحمیل کند مجبور به تغییر تاکتیک شود و به اعتقاد من چیزی که الان رخ داده و در حال رخ دادناست، این است که گزینه مذاکره که آمریکاییها میخواهند دنبال کنند هم بلافائده و از نظر ملت ایران کار عبثی بشود

رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر در پاسخ به این پرسش که مذاکرات قبلی تا چه حد موفقیتآمیز بود؟ اظهار داشت: وضع و حالکشور نشان میدهد که موفقیتی وجود ندارد ولی بههرحال این تجربهایبرای نظام است که بابت آن هزینه زیادی داده شده و باید در این چارچوب با توجه به نتیجه نافرجام مذاکره با آمریکاییها بر سر برجام گزینه مذاکره هم مردود اعلام شود. راهی که مقاومت میتواند باز کند همان راهی است که الان در پیش است و محتاج یک کار رسانهای و روشنگری درباره تاثیرات مقاومت برای تحقق اهدافی است که ما در برجام به دست نیاوردیم ولی در صحنههای دیگر این اتفاق افتاده و دستاورهای آن را داریم و چه بسا این دستاوردها تا حدودی در خدمت برجام هم میتوانست قرار بگیرد که از این کار غفلت شد. آنچه الان مدنظر باید باشد گذر از دوگانه تحمیلی آمریکاییها است و اینکه بتوانیم بر اساس مقاومت کاری را انجام دهیم.

** شرایط فعلی مصر نتیجه سالها تسلیم شدن در برابر غرب است

امانی با تاکید بر اینکه تصور کسبِ دستاوردِبیشتر در مدل سازش، تجربه عبثی است، گفت:حدود چهل سال میگذرد که ما راه مقاومت را در منطقه انتخاب کردیم و مصریها راه سازش و دستاوردی که مصریها الان در منطقه دارند این است که امروز شاهدیم مصر برای کسب درآمد اقتصادی خود، تابعیت به افراد را در قبال ۱۰ هزار دلار اعطا میکند و این یک درهمریختگی اجتماعی را در هر کشوری میتواند به وجود بیاورد. اگرچه شاید افراد تابعیت مصر را به این مبلغ ترجیح ندهند ولی در هر حال این کار یک نوع ورشکستگی اقتصادی را در مصر نشان میدهد و نتیجه این است که آنها خواستند از طریق سازش و مذاکرهو تسلیم و عمل به آنچه دشمنشان گفته، بخواهند به پیشرفت برسند.با مقایسه وضعیت مصر و ایران به عنوان دو نمونه و گواه برای یک آزمایش چندده ساله میتوانیم پی ببریم که نتیجه مقاومت بسیاردرخشانتر از نتیجه راهی است کهمصریها انتخاب کردند وادعا میکنند ۴۰ سال است دارای روابط استراتژیک با آمریکا هستیم ولی ملت مصر از این روابط استراتژیک هیچ دستاوردی نداشته است.

مجتبی امانی در ادامه این میزگرد درباره حوزه نفوذ گفتمان مقاومت در منطقه و سایر نقاط جهان، اظهار داشت: مقاومت تنها یک مفهوم نظامی نیست؛ بلکه مفهوم فکری است که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. در این چارچوب آنچه در منطقه و در جهان در برابر زیادهخواهی و حالت استکباری آمریکااتفاق افتاده، در همین چارچوب تعریف میشود.

خبر جدید  آیت الله لاریجانی: رفتارهای اخیر آمریکا جنگ روانی و برای به تسلیم واداشتن مردم ماست

وی افزود: وقتی رژیم صهیونیستی به وجود آمد، مفهوممقاومت در برابر ظلمی بود که به فلسطینیها شده و یا مقاومت در برابر گسترشی است که صهیونیستیها از لحاظ فکری و سیاسی و اقتصادی و نظامیدر منطقه دنبال میکنند.وقتی اسرائیل به وجود آمد تلاش میکردند یک مفهوم مقاومت مردم فلسطین در برابر اسرائیل را تعریف کنند و بگویند یک نزاع سرزمینی است بین دو قوم که با هم اختلافاتی دارند. بعد از آن با دخالت و اهتمام چند کشور عربی به موضوع فلسطین از یک موضوع اسرائیلی-فلسطینی به موضوعاسرائیلی-عربی تبدیل شد. انقلاب اسلامی ایران،با مفهومی که حضرت امام(ره) مطرح کردند کمک کرد تا مفهوم اسرائیلدر برابر اسلام قرار داده شد و اینبه نزاع اسلامی-صهیونستی تبدیل شد که کشورهای دیگری را وارد این ماجرا کرد.

با دخالت و اهتمام چند کشور عربی به موضوع فلسطین از یک موضوع اسرائیلی-فلسطینی به موضوعاسرائیلی-عربی تبدیل شد. انقلاب اسلامی ایران،با مفهومی که حضرت امام(ره) مطرح کردند کمک کرد تا مفهوم اسرائیلدر برابر اسلام قرار داده شد و اینبه نزاع اسلامی-صهیونستی تبدیل شد که کشورهای دیگری را وارد این ماجرا کرد.

رئیس پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر با یادآوری این نکته که در یک دهه اخیر رفتهرفته جریانی در کشورهای اروپایی و حتی آمریکای لاتین و کشورهای غیر اسلامی به وجود آمده که از مسئله ظلم و بعد انسانی آن درباره مسئله فلسطین سخن میگویند، گفت: اینها همهگسترشمفهوم مقاومتدرخصوص رژیم صهیونیستیاست.در خیلی از کشورها میبینیم کههمین بحث مقاومت وجود دارد، به طور مثال انقلابهای عربی با سه ویژگی ضد فساد، ضد آمریکایی و ضد دیکتاتوری شکل گرفت و هر کشوری که این سه ویژگی را داشت تقریبا در برابر انقلاب داخلی خود نتوانست دوام بیاورد. این نیز گسترش یک فرهنگ انقلابی است که مبتنی بر مقاومت است.

** مفهوم مقاومت و مبارزه با ظلم توانست در انقلاب اسلامی بعد حاکمیتی پیدا کند

امانی خاطرنشان کرد: مفهومی که حضرت امام در پیام خودشان در ماههای آخر حیات خود فرمودند که ما به کوری چشم دشمنان این انقلاب را صادر خواهیم کرد،آن مفهوم صادر شدوالگوی خوبی از انتخاب گزینه مقاومت و مبارزه با ظلم به جهان اعلام شده و توانسته در انقلاب اسلامی ابعاد حاکمیتی پیدا کند و یک نظام مستقل و به معنای واقعی دولت تشکیل دهد و پیامهای آن در خارج از کشور بین ملتهای تحت ظلم شنیده شد. اگر بتوانید این ملتها را ولو در چند روز یا چند هفته از زیر آن سلطه رسانهای صهیونیستها خارج کنید، به سرعت فطرتشان آنها را به دفاع از انقلاب اسلامی ایران و به مفهوم این انقلاب متمایل میکند.

نقاط قوتی که الان ایران به وجود آورده همان دارایی و اندوخته چهل ساله انقلاب اسلامی است که ما با آنهم میتوانیم به استقلال و مقاومت خودمان کمک کنیم و هم دیگران را به این تشویق کنیم که مقاومت نتیجهاش بسیار درخشانتر از این است که بخواهید از راه های دیگردر دنیایی که حرف زور در همه ابعاد از سازمان ملل تا موسسات بینالمللی حاکم است، استفاده کنید.

این کارشناس مسائل بینالمللی با تاکید بر اینکه نمونههای عملی این فرهنگ که به پیروزی منجر شده در گوشه و کنار جهان قابل مشاهده است و هر جایی وادادگی صورت گرفته چه به صورت مقطعی یا کلی، دستاوردهایشان از بین رفته و هرجا اصرار بر خواسته و پافشاری و مقاومت بوده، خواستهها تکمیل شده که اوج آن را در جمهوری اسلامی ایران میبینیم، گفت: علیرغم همه این مطالب و پیروزیهای واضحی که جمهوری اسلامی ایران داشته، دستگاه رسانه به شدت دنبال این است که نقاط قوت ما را نقاط ضعف جلوه بدهد و ایران آن را به سادگی در یک معامله از دست بدهد. نقاط قوتی که الان ایران به وجود آورده همان دارایی و اندوخته چهل ساله انقلاب اسلامی است که ما با آنهم میتوانیم به استقلال و مقاومت خودمان کمک کنیم و هم دیگران را به این تشویق کنیم که مقاومت نتیجهاش بسیار درخشانتر از این است که بخواهید از راههای دیگردر دنیایی که حرف زور در همه ابعاد از سازمان ملل تا موسسات بینالمللی حاکم است، استفاده کنید.

خبر جدید  عرف: مرحله دوم انتخابات مجلس ۲۱ شهریور بر اساس پروتکل‌های ستاد ملی کرونا برگزار می‌شود

وی در تشریح بعد فرهنگی نظریه مقاومت، اظهار داشت: آنچه الانبرای یک هدف بزرگتردر منطقه و در جهان، نیروهای مقاومت برای نزدیکی فرهنگهای مختلفکشورها انجام میدهند، اربعین حسینی(ع) است که در عراق اتفاق میافتد و این مانور هم مانوربدنی و جسمی است و افراد توانایی دارند کیلومترها راه را پیاده طی کنند و به سختیها عادت میکنند. اینکه هرجایی که سخت است استراحت کنند و غذای یکدیگر را که تهیه شده تناول کنند، ابعاد زیبای این پیادهروی است.این یک مانور و یک تمریناست، اگر برای هدف بزرگتر این ملتها بخواهند کنار یکدیگر قرار بگیرند، نیاز به کارگاههایی دارند تا به هم عادت کنند و این کار در یک سطح میلیونی در اربعین انجام میشود.

امانی افزود: به نظرمیکی از دستاوردهایی بسیار بزرگ مقاومت، اربعین است که یک مانور در حد چند ده میلیونیهرساله اتفاق میافتد بدون اینکه یک حادثه قابل توجهیرخ دهد که منجر به صدماتی بشود. بعد نظامی این را در سوریه میبینیم که آنجا هم یک کارگاه هست و ملت های مختلفی آمدند و یک چیز را تجربه کردند و برای جلوگیری از نقشه های آمریکایی صهیونیستی در منطقه اقدام کنند و حضور و همکاری که با هم دارندجزو اصول اولیه یک کار نظامی است. اینها دستاوردهای مقاومت است و چه بسا این میدانهای اربعین و سوریه باعث شود این فرهنگ همکاری در بین اجزای مقاومت که مستلزم یک زمان و انرژی فراوانی است و نیاز به کلاس های آموزشی دارد به سادگی در آنجا انجام شود.

یک غفلت بزرگی در قضیه برجام به وجود آمد که باید همزمان با مدیریت گفتگوهای منتهی به برجام، در داخل کشوربحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا شعارهای هرسالهشان پیرامون این موضوع بوده جدی گرفته میشد ولی بر اثر یک عدم توازن و یا یک خیالپردازی متاسفانه این بعد در داخل کشور مورد غفلت قرار گرفت

رئیسپیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر در پایان این میزگرد خاطرنشان کرد: ما در داخل کشور خودمان اگر میخواهیم مقاومت همه جانبه پیش برود باید همه اجزای کشور به این مسئله کمک کنند. یک غفلت بزرگی در قضیه برجام به وجود آمد که باید همزمان با مدیریت گفتگوهای منتهی به برجام، در داخل کشوربحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا شعارهای هرسالهشان پیرامون این موضوع بوده جدی گرفته میشد ولی بر اثر یک عدم توازن و یا یک خیالپردازی، متاسفانه این بعد در داخل کشور مورد غفلت قرار گرفت و دولت در بعد خارجی نیروی زیادی را متمرکز کرد شاید به این امید که در بحث خارجی بتواند دستاورد مهمی پیدا کنیم و نیازی به تلاش در داخل نیست و این کار باعث شد بیش از پنج سال از عمر کشور به یک امید واهی به خارجی ها وابسته شود.

** امید واهی به برجام موجب شد کشور چندسال تعطیل شود

وی ادامه داد:این تصور که از کنار برجام شاهد پیشرفت اقتصادی خواهیم بود باعث شد بسیاری از امور را در داخل کشور تعطیل نگه دارند و اگر این کار انجام نشده بود ما الان موفقیتهای بسیار زیادی در بحث اقتصادی داشتیم و حتی از این موفقیتها به عنوان برگ برنده در مذاکرات برجام و غیر برجام میتوانستیم استفاده کنیم که به دلیل خطا دراستراتژی و تاکتیک گشایش اقتصادی نداشتیم.

انتهای پیام/


منبع :: میزگرد‌ــ‌۲| امانی: وضعیت «ایران» و «مصر» مثالی از دو رویکرد متفاوت در برابر آمریکا است

برچسب ها :

ناموجود
خبرهای مرتبط
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


آخرین اخبار سیاسی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

اخبار متفرقه

    Sorry, no posts matched your criteria.